บริการของเรา
เราให้บริการท่านโดยผู้บริหารที่จบบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากว่า 10 ปี

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี ภาษีอากรและประกันสังคม ประกอบด้วย

1. บริการด้านบัญชี

• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ
• ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ
• วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
• บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีบัญชีที่ได้มาตรฐาน
• ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
• จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)
• จัดทำงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นงวดของไตรมาสที่ 3
• จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

2. บริการด้านภาษีและประกันสังคม


2.1 รายการที่จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่


• จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)
• จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
• จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
• จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
• ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
• บริการนำส่งแบบและภาษีต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์

2.2 จัดทำและยื่นแบบประจำปี อันประกอบด้วย


• จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
• คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
• จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์
• จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

2.3 งานด้านประกันสังคม


• ให้คำปรึกษาด้านการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้เหมาะสมกับธุรกิจ
• ยื่นแบบเข้า-ออกของพนักงาน
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

3. บริการตรวจสอบบัญชี

เพื่อให้องค์กรที่ต้องการทราบฐานะการเงินและงบการดำเนินงานที่แท้จริง ณ วันใดวันหนึ่ง เช่น ทุกสิ้นเดือน ไตรมาส หกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น การตรวจสอบบัญชีทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นหน่วยงานอิสระ ข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตได้อย่างถูกต้อง สอบทานงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นว่ามีความถูกต้องตามสมควร ในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด และให้คำปรึกษาเพื่อทราบถึงข้อบกพร่องในทางบัญชี ที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฎิบัติงานตรวจสอบบัญชี

• บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญขีรับอนุญาต CPA
• ตรวจสอบบัญชี ออกงบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
• เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ และให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี
• จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ได้แก่ ส.บช.3 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์


เอกสารที่จัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบบัญชี

1. งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีปัจจุบัน
2. งบทดลอง ปีปัจจุบัน
3. รายงานผู้สอบบัญชี และงบการเงินปีก่อน
4. บอจ. 5 (กรณีเป็นบริษัท ฯ ), หนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างฯ
5. หนังสือรับรองจากผู้บริหาร + หนังสือตอบรับงานสอบบัญชี
6. ภพ.30 ธันวาคม ปีปัจจุบัน รายงานภาษีซื้อ-ขาย ธันวาคม –ปีปัจจุบัน
7. ภงด.1 เดือน ธันวาคม ปีปัจจุบัน – ปีปัจจุบัน + ภงด.1ก
8. ภงด.3 ,53 ธันวาคม ปีปัจจุบัน (พร้อมใบต่อภงด. ด้วย)
9. ภงด.50 ปีก่อน
10. ภงด.51 ปีปัจจุบัน
11. หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
12. การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
13. รายละเอียดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
14. เอกสารการบันทึกบัญชีแล้วแต่กรณีที่ผู้สอบบัญชี เข้าตรวจร้องขอ