การคิดค่าบริการ

 

 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- หากท่านเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม เราคิดค่าบริการด้านการบัญชีเริ่มต้นที่ 1,800 บาท

นิติบุคคลที่ไม่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

- หากท่านเป็นนิติบุคคลที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม เราคิดค่าบริการด้านการบัญชีเริ่มต้นที่ 1,600 บาท

 การคิดค่าบริการของเราจะคำนวณจากจำนวนใบกำกับภาษีซื้อและขายเป็นหลัก มิได้คำนวณจากบิลค่าใช้จ่ายที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ไม่ได้ เช่น บิลน้ำมัน เป็นต้น ด้วยสาเหตุนี้ทำให้การคำนวณค่าบริการของเราจะราคาถูกกว่าท้องตลาดเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีซื้อมี 4 ใบ ใบกำกับภาษีขายมี 5 ใบ บิลน้ำมันอีก 20 ใบ สลิปเงินเดือน 5 คน บิลค่าทางด่วน 10 ใบ เราจะมีการคำนวณราคาค่าบริการดังต่อไปนี้

 จำนวนบิลซื้อ + บิลขาย = 4+5 = 9 ใบ  นั่นคือราคาของท่านจะยังคงอยู่ในอัตราแรก คือ 1,800 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 แต่หากคำนวณตามปกติทั่วไปจะเป็นการคำนวณดังนี้

จำนวนบิลซื้อ + บิลขาย + บิลน้ำมัน + สลิปเงินเดือน + ค่าทางด่วน = 4+5+20+5+10 = 44 ใบ

 จะเห็นได้ว่าการคํานวณโดยคิดจำนวนของรายการทั้งหมดจะมากกว่าการคำนวณโดยคิดเพียงแค่ใบกำกับภาษีซื้อและขายเป็นหลัก นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราอยากให้ท่านพิจารณาให้ดี ก่อนการตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชี

  จากการสำรวจตลาดเราพบบางสำนักงาน คิดค่าบริการในราคาถูก แต่ระหว่างทางที่ให้บริการ มีการคิดค่ายื่นแบบภาษีเพิ่มเติม เช่น ยื่นแบบภงด เพิ่ม ฉบับละ 300-500 บาท ที่ไม่รวมกับค่าบริการปกติ ซึ่งบริษัทส่วนมาก ต้องมีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1+3+53+30 อยู่แล้ว ทำให้ราคาอาจเริ่มต้นที่ 1500+300+300+300+300=2700 บาท 

 

 เนื่องจากเราเป็นสำนักงานบัญชีที่เน้นความตรงไปตรงมา จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านให้ทราบถึงวิธีการคำนวณการคิดราคาค่าบริการของสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสบายใจกันทั้งสองฝ่าย

ส่วนเกณฑ์ราคาเบื้องต้นที่ใช้ในการคำนวณมีดังนี้ครับ

*ใบกำกับภาษีซื้อ + ใบกำกับภาษีขาย 0 – 10 ใบ 1800 บาท( ที่เหลือตามตารางเลยครับ)

*ประกันสังคม 1-5 คน +300 บาท
*การนำเข้า-ส่งออก เพิ่มประมาณ 300-500 บาท(ราคาเบื้องต้นเท่านั้น) เนื่องจากมีการลงบัญชีที่ซับซ้อนกว่า
*ประเภทธุรกิจ เช่น การก่อสร้าง จะมีบิลค่าใช้จ่าย Non vat มาก แต่บิลขายน้อย และจำเป็นต่อการวางแผนภาษีอย่างใกล้ชิด เป็นต้น

อัตราการให้บริการเบื้องต้น

จำนวนบิลซื้อ+ขาย 10- 20 ใบ  1800 บาท

จำนวนบิลซื้อ+ขาย 20- 40 ใบ  2500 บาท

จำนวนบิลซื้อ+ขาย 40- 60 ใบ  3000 บาท

จำนวนบิลซื้อ+ขาย 60- 80 ใบ  4000 บาท

จำนวนบิลซื้อ+ขาย 80- 100 ใบ  5000 บาท

จำนวนบิลซื้อ+ขาย 100- 120 ใบ  5500 บาท

จำนวนบิลซื้อ+ขาย 120- 140 ใบ  6000 บาท

จำนวนบิลซื้อ+ขาย 140- 160 ใบ  7000 บาท

จำนวนบิลซื้อ+ขาย 140- 160 ใบ  8000 บาท

จำนวนบิลซื้อ+ขาย 160- 180 ใบ  10000 บาท

***ลูกค้าที่พ้นจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว กรุณาติดต่อสำนักงาน เนื่องจากท่านจำเป็นต้องการการดูแลทางบัญชีระบบ Premium ซึ่งราคาจะต้องพิจารณาโดยอาศัยปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพื่อประกอบการคำนวณราคาครับ โดยราคาเริ่มต้นที่ 15,000 โดยท่านจะได้รับงบการเงิน พร้อมบทวิเคราะห์ความเสี่ยง และจำนวนภาษีที่เกิดจากการคำนวณให้ทุกเดือนครับ ***